کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
آرم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ارت‍ق‍ای‌ م‍دی‍ران‌
م‍دی‍ر ارش‍د
م‍طال‍ع‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌
ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ م‍دی‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ذاک‍رات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ع‍ج‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ت‍ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ن‍ک‍ا
س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ق‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در ادبیات برنامه ریزی
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ع۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح نوین نظام آموزش کارکنان
عجمی ، محمود ؛  تهران سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع بندی مذاکرات مدیران ارشد شرکتها( ۱۳۷۰-۱۳۶۹)
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خطوط راهنمای طرح رشد و ارتقای مدیران صنعت آب و برق
عجمی ، محمود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظام آموزش کارکنان
عجمی ، محمود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آرمان صنعت برق ایران
شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۸۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آرمان صنعت برق ایران
شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 231 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آرمان صنعت برق ایران
شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۸۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آرمان صنعت برق ایران
شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 231 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آرمان صنعت برق ایران
شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران , تهران توانیر , توانیر   ، خرداد۱۳۸۴ , مرداد۱۳۸۳
شماره راهنما: 231 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعات راهبردی به منظور تدوین استراتژی در شرکت برق منطقه ای خراسان
متولی زاده ، محمد حسن ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت تغییر و بهبود عملکرد
برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توانمند سازی مدیران
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ؛  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و نتایج حاصل از آن
برق منطقه ای فارس ؛  فارس برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توانمند سازی مدیران
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ؛  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازنگری مدیریت و بازسازی آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان
برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توانمند سازی مدیران
عجمی ، محمود ؛  [خوزستان ] شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آرمان مشترک
عجمی ، محمود ؛  تهران شرکت مدیریت شبکه برق ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آرمان مشترک مدیران و اهداف پنج ساله ( ۷۹-۸۳)
عجمی ، محمود ؛  [تهران ] شرکت مدیریت تولید برق نکا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرآیند دستیابی به اهداف میان مدت و نهادینه کردن آن در راستای بهبود مستمر عملکرد نیروگاه
عجمی ، محمود ؛  [تهران ] شرکت مدیریت تولید برق قم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2