کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ع‍ادلات‌ ج‍ری‍ان‌ س‍ی‍ال‌ غ‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ ت‍راک‍م‌
 
پدیدآور:
ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
رض‍ائ‍ی‌ ب‍رزان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال گرما و جرم به روش جابه جایی
عرب یعقوبی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
حل عددی معادلات ناویه - استوکس برای جریانهای آرام داخلی با جدار منحنی
رضائی برزانی ، سعید ؛  دانشگاه شیراز ۱۳۷۰
شماره راهنما: پ‌-۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک