کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - ج‍ه‍ان‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍وب‍ول‌
م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍وت‌، ام‍واج‌
ح‍س‍اب‍داری‌، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و گ‍زارش‌ ده‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ وام‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‌ زا
آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ه‍ا
ه‍واپ‍ی‍م‍ا - م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍ت‌
دی‌ ب‍ی‍س‌ ۳
خ‍اک‌ ، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
دب‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
اچ‌.م‍ک‌ ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
روت‍ه‌، ژان‌
ب‍ل‌، م‍ارس‍ی‍ل‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌
م‍دودی‍وک‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ ای‍وان‍وی‍چ‌
آن‍دره‌ ، ام‍ی‍ل‌
دم‍ول‍ون‌ ، آل‍ب‍ر
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
م‍ک‌ ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد.ج‌
ب‍ی‍ک‍ار، پ‍ی‍ر
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ع‍ظم‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ک‍م‍ال‍ی‌زاد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍وآوری‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ ؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مک کلاسکی ، ادوارد.ج ؛  تهران انتشارات علمی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمد نقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی معاونت علمی و نوآوریها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
تهران مرکز اطلاعات ومدارک علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باDbase III plus
تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭آ۵د۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ه۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلکسیون قارچها وباکتریهای صنعتی وعفونی ایران
معظمی ، نسرین ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۱۷‬,‭‌م۶‌ک۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را به ما یاد نمی دهد
اچ .مک کورمک ، مارک ؛  چاپ وانتشارات علمی   ،
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷-‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه سازی تجارتی COBOL
توسلی ، جواد ؛  کانون انتشارات علمی   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ت۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی
دبیری ، علی ؛  تهران موسسه انتشارات علمی و صنعتی تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭د۲‍ت۴‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تولید خاک از نظر کشاورزی
دمولون ، آلبر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۲۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱‬,‭د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چه میدانم ؟ وضع کنونی معارف بشری :اجسام چرب
آندره ، امیل ؛  [تهران ] موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۷۰‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صنعت ورق کاری ، روشهای ساخت و تولید
مدودیوک ، نیکلای ایوانویچ ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری مالی ، گزارش دهی و حسابرسی
تهران شرکت برق منطقه ای تهران ؛ انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای هواپیما
حسین نوری ، محمدتقی ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۷۰۱‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته مغناطیس
بل ، مارسیل ؛  تهران علمی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۷‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای آب
کمالی زاد، عباس ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۰‬,‭‌ک۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماوراء صوت
بیکار، پیر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ب۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و آتشفشان
روته ، ژان ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۲۱‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9