کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌
ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - ع‍ل‍وم‌
ع‍ل‍وم‌ - ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آم‍ار
ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
اس‌.پ‍ی‌.اس‌.اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ع‍ل‍وم‌ - روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ج‍ان‍ی‍ان‌ ، م‍اری‌
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د
لام‍ب‍رت‌، ج‍ی‍ل‌
دی‍ک‍س‍ون‌، ان‌
م‍ظاه‍ری‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌، اص‍غ‍ر
م‍ن‍دل‌، ب‌لآلآلآلآلآلآلآج‌
پ‍اک‌ن‍ژاد، رض‍ا
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ای‍ران‌ ن‍ژادپ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌
دوورژه‌، م‍وری‍س‌
ظه‍وری‌، ق‍اس‍م‌
ی‍ر ، دام‍پ‍ی‌
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ان‌ ل‌.
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
گ‍ام‍وف‌، ج‍ورج‌
س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
س‍م‍ت‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ال‍ب‍رز
ب‍ن‍ی‍اد ه‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر پ‍اک‌ ن‍ژاد
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍دی‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین مدیریت :مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
الوانی ، سیدمهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینانی
تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت
ظهوری ، قاسم ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ظ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رژیم های سیاسی
دوورژه ، موریس ؛  تهران علمی   ، ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۲‬,‭د۹،ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر
پاک نژاد، رضا ؛  یزد بنیاد فرهنگی شهید دکتر پاک نژاد   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفکر آماری
فیلیپس ، جان ل . ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم
یر ، دامپی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‌ی۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یک ، دو ، سه ... بی نهایت
گاموف ، جورج ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭‌گ۲‌ی۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی :انگلیسی -فارسی
بریجانیان ، ماری ؛  تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۱‬,‭‌ب۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علمی و فنی :انگلیسی - فارسی
سلحشور، ناصر ؛  تهران ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۳‬,‭‌س۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علمی
تهران بنیاد هرهنگ ایران ؛ فرانکلین   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۳‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامی :انگلیسی به فارسی
مظاهری کلهرودی ، اصغر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭U‬,‭۲۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی دستیابی به اطلاعات علمی و فنی
لامبرت ، جیل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹۵‬,‭‌ل۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی : مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ... و سایر رشته های ذیربط
ایران نژادپاریزی ، مهدی ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
منطق اکتشاف علمی
پوپر، کارل ریموند ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭‌پ۹‌م۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رهبر علم
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭آ۵،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قدرت زن :موثرترین شگردهای قاطعیت
دیکسون ، ان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۷۱‬,‭د۹،‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی SPSS 8.0 در محیط ویندوز[ اس .پی .اس .اس /. ۸]
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار در مدیریت
مندل ، ب لآلآلآلآلآلآلآج ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۵‬,‭‌م۸،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9