کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ارون‌، آی‍زاک‌
ت‍وم‍اس‌، م‍ارک‌
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌ طال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ل‍وی‌، س‍ی‍د م‍س‍ل‍م‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌
س‍ی‍د م‍س‍ل‍م‌ ع‍ل‍وی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :ساختاراتم ، ترمهای طیفی ، جدول تناوبی و خواص بنیادی اتم
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
مارون ، آیزاک ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌م۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی ویژه گروه علوم انسانی شامل :شرح درس ، نکته ...
پوراشمنان طالمی ، محمدحسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷۱۳۵‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب هیات مدیره
علوی ، سید مسلم ؛  شیراز سید مسلم علوی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷۴۵‬,‭‌ع۸‌ت۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیرعامل تمام عیار
توماس ، مارک ؛  استهبان سید مسلم علوی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌ت۸‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک