کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
[ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رآورد ب‍ار. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌]
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی شرکت منطقه ای فارس تا سال ۱۳۹۳
علی نژاد، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۳۹۵
علی نژاد، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۳۹۷
علی نژاد، عباس ؛  [تهران ] [شرکت توانیر.دفتر برنامه ریزی فنی برآورد بار. دفتر برنامه ریزی توسعه ]   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۴۰۳
علی نژاد، عباس ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۴۰۱
علی نژاد، عباس ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: گ‌-۵۱۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۴۰۵
علی نژاد، عباس ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای فارس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک