کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
ق‍ال‍ب‍ه‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
ب‍ازرس‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌
ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
آه‍ن‌
ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ل‍ن‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارل‌ اری‍ک‌
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
اس‍لام‍ی‌، ن‍ظام‌
طاه‍ری‌ ، م‍ه‍دی‌
رض‍ای‍ی‌ ج‍وزدان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ل‍ی‌م‍ن‌، ت‍ی‍ل‍ور
گ‍ل‍ع‍ذار ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آن‍ت‍رای‍زر، پ‍اول‌ م‌
ف‍لاح‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
ن‍ج‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
راخ‍اروف‌، ب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍ه‍ادس‍ازن‍دگ‍ی‌
ذوق‍ی‌
م‍ت‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فلزات
طهماسیان ، ایرج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭ط۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادهاA shHort Handbook of Keat Treatment
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی چدنها
لی من ، تیلور ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی فولادها
آنترایزر، پاول م ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی روی فلزات
راخاروف ، ب ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات سختکاری سطحی فولادها
تلنینگ ، کارل اریک ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملیات حرارتی فولادها
طاهری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها
گلعذار ، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیات حرارتی جوش :علائم اختصاری آهن و فولاد
نظام اسلامی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جوشکاری و عملیات حرارتی
نجاران طوسی ، محمد ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی طوس   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیات حرارتی ، علائم اختصاری آهن و فولاد
اسلامی ، نظام ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنولوژی تولید پره متحرک ردیف اول توربین گازی فریم ۵ طرح GE
تهران مرکز تحقیقات مهندسی جهادسازندگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
موضوع گزارش :تحقیق و طبقه بندی انواع سوپرآلیاژهای ریختگی
فلاح ،علی اکبر ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه آبی
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تولید پره توربین گازی طرح GE فریم ۵ به روش انجماد جهت دار
تهران , تهران دانشگاه صنعتی شریف , دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی پروژه :ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانس با هسته آلیاژ آمورف
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فنی و اقتصادی طرح گاز سوز کردن نیروگاه حرارتی تبریز و اثرات زیست محیطی آن
صادقی ، محمد رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت دستگاه عملیات حرارتی به روش المنتی
رضایی جوزدانی ، مسعود ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶/۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2