کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍م‍ی‍دزاده‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍درازی‍ن‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار - ش‍س‍ت‍ش‍و
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
درم‍ان‌ آب‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ب‍لان‌
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآئی دستگاههای مکانیکی برای پاک کردن چکالنده
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر، مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ع۸،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری و آماده کردن مواد معلق در آبهای نیروگاههای بخاری برای سنجش
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ع۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ته نشین های توربین
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایه های شیمی تجزیه کانی
عمیدزاده اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬,‭‌ع۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شستشوی شیمیائی سطح های درونی گرمایش از کتاب بخار ساخت و کاربرد آن
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۱۴‬,‭‌ع۸‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوخت توربینهای متحرک و ثابت
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آمیخته آب /بخار با اکسیژن و آمونیاک در واحدهای تولید با دیگها یکسره جریان اجباری
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش ایدرازین و ناخالصی های آن
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آب
بلان ؛  توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد ضد یخ و ضد زنگ در دستگاههای خنک کننده
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک