کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
غ‍ف‍اری‌، ام‍ی‍ر ج‍لاال‍دی‍ن‌
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍ارس‍ای‍ار، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ش‍رای‍ت‌ م‍ول‍ر، ف‍اب‍ی‍ن‍ه‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ی‍ه‍ودا ب‍روخ‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -انگلیسی
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ غفاری :فارسی بفرانسه
غفاری ، امیر جلاالدین ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌غ۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه بفارسی :دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای
نفیسی ، سعید ؛  تهران یهودا بروخیم   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ن۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۵۰‬,‭‌م۶،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی فرانسه - فارسی :برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران انتشارات محمد علی علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌گ۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر مدرسه فرانسه - فارسی
پارسایار، محمد رضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌پ۴۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول فن ترجمه ( فرانسه به فارسی )
کمالی ، محمدجواد ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۸‬,‭‌ف۴‌ک۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرانسه در ۳۰ روز
شرایت مولر، فابینه ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۱۲۱‬,‭‌ش۴‌ف۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرانسه در ۳۰ روز
تهران شباهنگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 1218 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک