کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍داث‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ح‍ذف‌ ف‍ل‍ز
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - م‍ن‍اطق‌ ح‍اره‌
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌
ف‍اض‍لاب‌
ای‍ران‌ . وزارت‌ ن‍ی‍رو -- م‍ص‍ور
ف‍اض‍لاب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ح‍وض‍چ‍ه‌ آب‍ری‍ز
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ام‍ک‍ان‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‌ پ‍ای‍ل‍وت‌
ف‍اض‍لاب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
م‍ارا، دی‍وی‍د دان‍ک‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ل‍دان‍ی‌، آص‍ف‌
ده‌آف‍ری‍ن‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۵-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ک‍ش‍ور
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍وی‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ج‍ام‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
شریعت پناهی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب
خلدانی ، آصف ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌خ۸‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب در مناطق گرمسیری
مارا، دیوید دانکن ؛  تهران امیرحسین محوی ؛ جهاد دانشگاهی دانشکده بهداشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌م۲‌ت۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلابها به روش غیرهوازی
محوی ، امیرحسین ؛  انتشارت واحد فوق برنامه بخش فرهنگی و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌م۳‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی تصفیه فاضلاب ، تئوری و طراحی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۵۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی تضفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهبری تصفیه خانه های فاضلاب - خودآموز کاربردی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۶‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد دو سالانه ی صنعت آب و فاضلاب کشور۱۳۸۰-۱۳۸۱
[تهران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تعیین محل احداث نیروگاه حرارتی ۳۲۰ * ۲مگاواتی ( توسعه نیروگاه اصفهان )
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اولیه امکان سنجی تولید رزینهای تبادل یونی
ده آفرین ، محمد رضا ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های آبادانی
حسین آبادی ، علیرضا،۱۳۴۵- ؛  تهران جام اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ح۵‌ج۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساخت وتکمیل طرح پایلوت و انجام آزمایشات آن در تصفیه فاضلاب صنعتی نیروگاهها و ارائه سیستم بهینه در بکارگیری از واحدهای مختلف تصفیه
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۴۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فاضلاب و سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی در نیروگاههای بخاری کشور و منشاء وانادیم در سوخت
پژوهشگاه نیرو. انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه و بررسی بر روی انواع روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی نیروگاههای بخاری و انجام آزمایشات جار( جلد دوم )
پژوهشگاه نیرو . پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۴۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه و بررسی بر روی انواع روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی نیروگاههای بخاری و انجام آزمایشات جار( جلد اول )
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۴۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دسته بندی نیروگاه ها و تجهیزات نیروگاهی (گزارش تشریحی )
شرکت مهندسی دریا پالا ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۵۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله پنجم -یافته های تحقیق
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح سازه ای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی نیروگاه زرگان اهواز
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۷۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی تفصیلی تصفیه خانه های فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب نیروگاه زرگان ؛ گزارش مرحله اول
قاسمی ، مرتضی ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۷۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه و بررسی بر روی انواع سیستم های تصفیه پساب
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2