کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍اطم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ات‍اک‌، آج‍وی‌
ش‍ارپ‌، دی‍وی‍د وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ان‍ف‍ی‍ل‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌.دی‌
 
ناشر:
ف‍اطم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نورشناسی
گاتاک ، آجوی ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌گ۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پایه
مسترتون ، ویلیام ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۵‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک
استانفیلد، ویلیام .دی ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۲۶‬,‭‌ف‍لا۵ژ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیمی
شارپ ، دیوید ویلیام آرتور ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ش۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک