کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍رت‍رن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍رت‍رن‌ ۷۷ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍رت‍رن‌
ف‍رت‍رن‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍اده‌ س‍ازی‌ داده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ - آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ون‌، ر.ج‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ج‍ب‍ه‌ دارم‍ارالان‍ی‌
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ج‍ب‍ه‌دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ای‍ران‌ ارش‍اد
م‍ؤل‍ف‌،اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان فرترن
برومند، رجب ؛  تهران مؤلف ،اردیبهشت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن بضمیمه ۱۴۵ مسئله جدید
جبه دارمارالانی ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر وبرنامه سازی فرترن
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ن۷‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگون ، ر.ج ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی فرترن
توسلی ، جواد ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ق۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن ۷۷ [ هفتاد و هفت ]
جبه دار مارالانی ، پرویز ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹۳‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک