کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍رم‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌
ان‍ب‍اره‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌
س‍روی‍س‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ان‍ب‍ارداری‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌-ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍ش‍اور -ق‍رارداده‍ا
م‍ت‍ن‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رم‍ه‍ا
ش‍ع‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ف‍رم‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د، ۱۳۴۸-
رف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍رزاد
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ خ‍وش‍خ‍و، رام‍ی‍ن‌
گ‍ودرزی‌، رح‍م‍ن‌
غ‍ی‍اث‌ ال‍دی‍ن‌، م‍ن‍ص‍ور
ف‍لاح‌
اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ف‍ره‍ادی‌، ام‍ی‍ر
م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍رخ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌. دف‍ت‍رت‍ش‍ک‍ی‍رت‌، روش‍ه‍اوارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ی‌ ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ورب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ وت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیر بنا
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲۱۰‬,‭‌س۲۲‌پ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیمان
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت -دراز مدت بخش شیمی و متالوژی مرکز تحقیقات نیرو طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
فلاح ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت - دراز مدت بخش دیسپاچینگ طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
مسعودی ، حمیدرضا ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۸۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت - دراز مدت بخش مکانیک مرکز تحقیقات نیرو طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
حقیقی خوشخو، رامین ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۸۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت - دراز مدت بخش نیروگاه مرکز تحقیقات نیرو طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
گودرزی ، رحمن ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت بخش محیط زیست - مرکز تحقیقات نیرو طی سالهای ( ۱۳۷۵-۱۳۸۵)
غیاث الدین ، منصور ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت و دراز مدت آزمایشگاه کنترل و ابزار دقیق طی سالهای ( ۱۳۸۵-۱۳۷۵)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت برنامه ریزی ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخش الکترونیک برنامه میان مدت - دراز مدت
فرهادی ، امیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان پروژه :برنامه میان مدت -بخش انرژی مرکز تحقیقات انرژی ۱۳۸۷- ۱۳۷۷
فشنگچی ، کوروش ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح کنترل فرم
رفیعی ، فرزاد ؛  [تهران ] شرکت توانیر. معاونت نیروی انسانی . دفترتشکیرت ، روشهاوارزشیابی مشاغل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گردش کارخدمات پس از برقراری سرویس برق و فرمهای مربوطه
وزارت نیرو .اموربرق .معاونت هماهنگی و توزیع برق ؛  اموربرق . معاونت هماهنگی وتوزیع برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل اقلام ورودی به انبار نیروگاهها
تهران دفترخدمات مهندسی کالا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گردش کار خدمات پس از برقراری سرویس برق و فرمهای مربوطه
[بی جا بی نا   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۳۶‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۳۶،‌م۸۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملها و فرمهای قانون استخدام کشوری
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه معین اداره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۳۸،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی ، شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد، ۱۳۴۸- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2