کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ج‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ل‍وی‍د، داگ‍لاس‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ی نجوم و احکام نجوم :فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
طباطبائی ، محمد ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۱۴‬,‭ط۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ی نفت و گاز :هشت زبانه
تهران فرهنگان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۶۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ماشینهای الکتریکی
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف۴‌ک۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی پایه
لوید، داگلاس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭‌ل ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک