کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز
ف‍روغ‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۴۷-
 
ناشر:
ن‍وآور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان ( جلد سوم )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان
فروغی ، پرویز،۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۱۹۱ - - ۰۹۱۲۶۰۶۲۳۸۳،آدرس ناشر :تهران - ستارخان - برج نگین - ط ۷ - واحد۳۳ نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۳۵،/‌س۲،‌ف۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت طراحی () ...جلد اول )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت طراحی و نظارت ( ) ...جلد دوم )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک