کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍روپ‍اش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍داری‌ ول‍ت‍اژ
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
م‍ح‍دود ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ری‍ان‌
م‍ق‍ره‌ه‍ا
ف‍روپ‍اش‍ی‌
ول‍ت‍اژ ف‍روپ‍اش‍ی‌
ف‍روپ‍اش‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍ی‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ه‍م‍دان‍ی‌ گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ، اح‍م‍د
ش‍ی‍ران‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ . دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
فروپاشی های شبکه های برق جهان در سال ۱۳۸۲
شیرانی ،علیرضا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فروپاشی شبکه سراسری ایران در سی ام اردیبهشت ۱۳۸۰
شیرانی ، علیرضا ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۵۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
فروپاشی شبکه سراسی ایران در سی ام اردیبهشت ۱۳۸۰
شیرانی ، علیرضا ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بررسی سه واقعه فروپاشی ولتاژ در کشورهای آمریکا، ژاپن و شیلی
همدانی گلشن ، محمد اسماعیل ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه ولتاژ فروپاشی و کرونای الکترودهای مختلف در مجاورت گازهای N2 ,SF6 ,SF6 +N2
فرسادی ، مرتضی ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
عوامل فروپاشی مقره ها
گلستانی داریانی ، نادر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حادثه فروپاشی بخش عمده شبکه بهم پیوسته تولید و انتقال در ساعت ۱۲:۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۰/۲/۳۰
سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و امکان سنجی استفاده از محدود کننده های جریان خطا Fault Current Limiters در پست ۱۳۲/۶۳/۲۰ کیلو ولت توس
شریعتی ، احمد ؛  خراسان وزارت نیرو . برق منطقه ای خراسان . معاونت بهره برداری . دفتر فنی انتقال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۵۰۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک