کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌ ) -پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌)
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍طب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ی‍م‍و ش‍ن‍ک‍و، اس‌ .پ‍ی‌
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ش‍ف‍ر ، م‍ارت‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌،م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و ، س‌
دان‍ب‍ار
ال‍ک‍س‍ان‍درف‌، گ‌ .ن‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌
ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ی‍ر ، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ازت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
۱-۱
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
۸-۱
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
پ‍اژن‍گ‌
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پست های بسته فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .واحد برق ؛  وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف‍لا۹،‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاه فن فشار قوی
تهران افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی فشار قوی الکتریکی
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری پایداری ارتجاعی Theory of elastic stability
تیمو شنکو، اس .پی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تیموشنکو ، س ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر ، فردیناند پی ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  ۱۲۵۳ ۱-۱   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی : ماهیت ، پیگیری ، سازگاری
شفر ، مارتین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ش۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایزولاسیون و طرح ایستگاههای فشار قوی انتقال انرژی
الکساندرف ، گ .ن ؛  ۸-۱   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی محیط و ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  [تهران ] بازتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۳‬,‭‌ش۲آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی و محیط زیست
الکساندرف ، گ .ن ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۷،ط۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی فشار قوی
محمدی ،محمدقلی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهره برداری از پستهای فشار قوی
مسائلی ، حسن ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان سازندگی و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خازنهای موازی
قطبی ، علیرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسیهای کلیدهای با حجم روغن کم در شبکه های ولتاژ متوسط از نظر سرویس و نگهداری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل شیمیایی نیروگاههای آینده ایران
دانبار ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی حفاظت پستهای فشار قوی در مقابل رعد و برق
فرزانه ، محمود ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9