کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ل‍زه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - پ‍وش‍ش‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - پ‍وش‍ش‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ف‍ل‍زه‍ا -- خ‍س‍ت‍گ‍ی‌
م‍ت‍ال‍وژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌ ف‍ل‍زه‍ا - روش‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
آل‍ت‍س‍ی‍ب‍ی‍وا، ا .ای‌
ت‍ل‍ن‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارل‌ اری‍ک‌
خ‍ان‌م‍ح‍م‍دی‌ ه‍زاوه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ک‍وت‍س‌ ، ج‌ .ا
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
آل‍ی‍ن‍ج‍ر ، ن‌ .ل‌
ک‍ث‍ی‍ری‍ه‍ا، م‍ح‍م‍ود
ل‍ی‌م‍ن‌، ت‍ی‍ل‍ور
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
آن‍ت‍رای‍زر، پ‍اول‌ م‌
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، رال‍ف‌ ای‍وان‌
راخ‍اروف‌، ب‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍ام‌ م‍ول‍ف‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز
اطل‍س‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
اق‍ب‍ال‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ذوق‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فلزات
طهماسیان ، ایرج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭ط۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادهاA shHort Handbook of Keat Treatment
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی چدنها
لی من ، تیلور ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی فولادها
آنترایزر، پاول م ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی روی فلزات
راخاروف ، ب ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات سختکاری سطحی فولادها
تلنینگ ، کارل اریک ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاهش دهندگان خوردگی فلزها
آلتسیبیوا، ا .ای ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭آ۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصالح صنعتی
مشایخی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳-
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
کوتس ، ج .ا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵‬,‭۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر ، ن .ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱‬,‭۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع پوشش فلزات :شامل اصطلاحات آبکاری ، رنگکاری ، فلزپاشی و فلزخوردگی ، جداول رفع نواقص انواع آبکاری و رنگ کاری
خان محمدی هزاوه ، علی محمد ؛  تهران اطلس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۳‬,‭‌خ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استانداردها، راهنمای آماده سازی سطوح و اعمال پوششهای حفاظتی
کثیریها، محمود ؛  تهران انجمن خوردگی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های هشتمین کنگره ملی خوردگی ۵-۷ خردادماه ۱۳۸۲ دانشکده فنی دانشگاه تهران
کنگره ملی خوردگی ایران ( هشتمین :۱۳۸۲ : تهران ) ؛  تهران پیام مولف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۷‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خستگی فلزات در مهندسی
استیونز، رالف ایوان ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های نهمین کنگره ملی خوردگی ۱۲ - ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ اصفهان
تهران انجمن خوردگی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک