کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ل‍زک‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ف‍ل‍زک‍اری‌ - ج‍دول‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ل‍زک‍اری‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
س‍اخ‍ت‌ ت‍ری‍س‍ت‍ور
ف‍ل‍زک‍اری‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
دی‍ت‍ر ، ج‍ورج‌
پ‍ل‍وخ‍ی‍ن‌، پ‍ت‍رای‍وان‍وی‍چ‌
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ی‍وت‍س‌، ه‍رم‍ان‌
دی‍ت‍ر ، ج‍ورج‌ال‍وود
ه‍گ‍م‍ن‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
م‍دودی‍وک‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ ای‍وان‍وی‍چ‌
ش‍اه‍دی‌،م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ص‍ن‍دوق‌ ک‍ارآم‍وزی‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فلزینه کاری ، مبانی علم آب فلزکاری
تهران نشر دنیای نو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صنعت ورق کاری ، روشهای ساخت و تولید
مدودیوک ، نیکلای ایوانویچ ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات کارگاهی آلومینیوم
هگمن ، ویلهلم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۴۲‬,‭‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای فلزکاری
پلوخین ، پترایوانویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر ، جورج الوود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تابلوهای وسترمان فلزات برای حرفه های فلزکاری
یوتس ، هرمان ؛  خزان   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۰۵‬,‭‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوهانکاری
زندی ، محمد جواد ؛  وزارت کار و امور اجتماعی - صندوق کارآموزی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۶۳‬,‭ز۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برق صنعتی (۱)
شاهدی ،مسعود ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر ، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
امکان سنجی اولیه ساخت تریستور قدرت بررسی روشهای کاهش ریسک سرمایه گذاری و تولید اقتصادی آن
شرکت مهندسی شایان تدبیر شریف ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک