کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
م‍دل‌ ف‍رای‍ن‍دی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
زه‍ک‍ش‍ی‌
م‍ص‍رف‌ آب‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ح‍م‍ای‍ت‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
رن‍گ‌ و پ‍وش‍ش‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌-ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اب‍لاغ‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
اص‍ن‍ام‌ ، ج‍م‍ال‌
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ اق‍دم‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‌ ای‍ران‌
ف‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهکشی و کاربرد آن
تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولین مجموعه نقشه سیم پیحی عملی آرمیحر دستگاههای مخةلف صنعتی و خانگی
اصنام ، جمال ؛  تبریز مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات فنی ( الکتروتکنیک ، ماشین آلات )
هاشمی اقدم ، منصور ؛  تبریز فن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه نقشه تلویزیونهای سیاه و سفید مخصوص سالهای ۶۷-۸۶
مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۶۴۱‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جانمایی کلی تاسیسات نیروگاه
تهران سازمان توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد معیارهای طراحی و مهندسی ذخیره آب مورد نیاز نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و فن آوری .دفتراستانداردها ؛  تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
تهران توانیر. معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ت‌-۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجدید ساختار صنعت برق در اتحادیه اروپا (تجارب و پیشنهادات )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دولت و حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۱۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق رنگ ظاهری
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل رنگ آمیزی و پوشش دهی
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۴رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق اندازه گیری سطوح و بر آورد هزینه
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۳۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل های آزمایش و کنترل کیفی در تعمیرات و ترمیم دوره ای
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل نگهداری اصلاح و ترمیم
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل آماده سازی سطوح
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد رنگ و پوشش صنعت برق نشریه شماره ۶۳/۱ شناخت مهندسی رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات صنعت برق
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعاتی
نقابیان ، عباس ؛  تهران توانیر. دفتر فن آوری اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۷/۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ابلاغ سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۳
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر فن آوری اطلاعات ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر فن آوری اطلاعات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۸/۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
معاونت تحقیقات و فناوری سازمان توانیر ؛  تهران توانیر. معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وانتخاب یک نمونه کنتور گاز به منظور اندازه گیری انرژی حرارتی سوخت گاز
وزارت نیرو . شرکت توانیر . مرکز توسعه فن آوری نیرو ؛  تهران وزارت نیرو . شرکت توانیر . مرکز توسعه فن آوری نیرو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۵۳۳/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2