کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
آه‍ن‌
ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ل‍ن‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارل‌ اری‍ک‌
گ‍ل‍ع‍ذار ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اس‍لام‍ی‌، ن‍ظام‌
طاه‍ری‌ ، م‍ه‍دی‌
آن‍ت‍رای‍زر، پ‍اول‌ م‌
ب‍ش‍ارت‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی فولادها
آنترایزر، پاول م ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عملیات سختکاری سطحی فولادها
تلنینگ ، کارل اریک ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملیات حرارتی فولادها
طاهری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها
گلعذار ، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیات حرارتی جوش :علائم اختصاری آهن و فولاد
نظام اسلامی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیات حرارتی ، علائم اختصاری آهن و فولاد
اسلامی ، نظام ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی ( نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ )
بشارت ، اسرافیل ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ب۵‌ع۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک