کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د ، آرت‍وری‍وج‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د ، آرت‍وری‍وج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب اول :مدار
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، -۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب دوم :الکترونیک
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب سوم :ماشینها و کنترل
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک