کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ائ‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍وف‍ت‌ وار
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار س‍اف‍ت‌ وی‍ر
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
درآم‍د س‍ال‍ی‍ان‍ه‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دائ‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ب‍ی‍م‌ ب‍ه‍را، پ‍ی‌.اس‌
م‍وس‍وی‌ ن‍ای‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وری‍ن‍ی‌، س‍ه‍راب‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍اص‍ر، س‍ی‍د
دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
روک‍اچ‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ج‍ی‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍ی‍م‌ب‍ه‍را، پ‍ی‌.اس‌.
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ق‍رارگ‍اه‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ خ‍ات‍م‌ ال‍ن‍ب‍ی‍اء ، گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍ائ‍م‌، م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌ (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
روای‍ت‌،ق‍ائ‍م‌
ن‍ش‍ر ق‍ائ‍م‌
ق‍ائ‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ائ‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ائ‍م‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
رحیمی ، حسن ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ر۳‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :دیودها -تریستورها -مجموعه ها
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدارهای الکتریکی engineering circuit analysis international student edition
هیت ، ویلیام ؛  تهران روایت ،قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری برای مدیران و مهندسین صنایع ( کنترل پروژه )
تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۸‬,‭‌ن۴‌ن۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری برای مدیران و مهندسین :کنترل پروژه - کیفیت - اندازه گیری کار
تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۰۸‬,‭‌ن۴‌ن۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل طراحی سازه های فولادی روش ضریب بار و مقاومت Theory and problems of structural steel design
روکاچ ، ابراهیم جی ؛  تهران انتشارات قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ر۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات ساختمان :تاسیسات حرارت مرکزی آبی
موسوی نایینیان ، مجتبی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۴۶۱‬,‭‌م۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایران
خلیلی شورینی ، سهراب ؛  [تهران ] قائم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل بررسی سیستم های قدرت
ناصر، سید ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۵‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
بیم بهرا، پی .اس . ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۱۲‬,‭‌م۶‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴
شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم ( سهامی خاص ) ؛  تهران شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (سهامی خاص )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۹۱/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم در سال ۱۳۸۴
شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم ؛  شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی
لسانی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰،/آ۱،‌ل۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی
لسانی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰۱آ‬,‭،‌ل۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
شیدائی ، شهاب ؛  تهران قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء ، گروه تخصصی قائم ، مدیریت دانش ، جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل ماشین های الکتریکی پروفسور بیم بهارا
دشتی ، رضا ؛  تهران نشر قائم   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی
لسانی ، حمید ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ل۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( تئوری ، علمکرد و کاربردها)
بیم بهرا، پی .اس ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک