کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ا-ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد
ن‍رم‌ اف‍زار
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍س‍ت‍رده‌
روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اه‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
اس‍ت‍خ‍راج‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ون‍س‍اری‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
م‍ن‍ص‍وری‌، ح‍س‍ن‌
ف‍رزام‌ب‍ه‍ب‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
س‍ه‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍ب‍زی‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ق‍راگ‍وزل‍و، ح‍ب‍ی‍ب‌
آزادی‌، س‍ه‍ی‍لا
طال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌
م‍خ‍ت‍رع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)، ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه قابلیت اعتماد و احتمال کارافت سازه های انتقال نیرو
آزادی ، سهیلا ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )، بخش برق   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان برنامه تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی
سهرابی ، علیرضا ؛  توانیر، مدیریت دیسپاچینگ ملی ایران   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۲۹۰۰۸۰ش‌۳م‌پ‌
استاندارد پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت : گزارش ضمیمه شماره ۱ محاسبات قابلیت اطمینان
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۲
شماره راهنما: اس‌-۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد ظرفیت واحدهای نیروگاههای بخاری
وزارت نیرو . شرکت توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی قابلیت اطمینان عناصر خطوط سالخورده و ارائه روشهای افزایش طول عمر
وزارت نیرو .شورای تحقیقات برق ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرایط بهره برداری و لزوم استفاده از رله وصل مجدد اتوماتیک برای خط ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت اهر -شینوهاور، نحوه هماهنگ کردن عملکرد آن ، مسایل موجود و نحوه برطرف کردن آن
فرزام بهبودی ، عبدالحمید ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع آوری و بررسی استانداردهای قابلیت اطمینان ، کنترل کیفیت و انتخاب استانداردهای مناسب جهت بازرسی و کنترل کیفیت
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران مهندسین مشاور نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰۰/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
موارد عمومی و قانونمندیهای ضروری جهت قابلیت اطمینان ، بازرسی و کنترل کیفیت
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران مهندسین مشاور نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۰۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان پست های انتقال
حسینی نژاد، سید محمد ؛  دانشکده صنعت آب وبرق (شهید عباس پور) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی مطمئن سیستمهای کنترل گسترده
منصوری ، حسن ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات تحقیقی در زمینه قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت
تهران شرکت توانیر   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۲۷۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
چارچوب جمع آوری و تفسیر اطلاعات واحدهای تولید مرتبط با قابلیت اطمینان سیستمها قدرت
خونساری ، حمید رضا ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۴۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختار بانکهای اطلاعاتی مطالعات قابلیت اطمینان سیستم تولید ایران و آشنایی با نرم افزارGenRAD
قراگوزلو، حبیب ؛  تهران
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
الگوریتمهای مطالعات قابلیت اطمینان درسیستمهای قدرت مرکب و آشنایی با نرم افزارMECORE
قراگوزلو، حبیب ؛  تهران
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی طرحهای تقویت پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت سمنان از طریق خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت نکاء - جلال براساس شاخصهای قابلیت اطمینان
سبزی مبارکه ، محمد رضا ؛  هران
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل موثر مدیریتی بر قابلیت اطمینان در شبکه
طالبیان فر، علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ارزیابی روش های برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب
مخترع ، حسین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه نرم افزار ارزیابی قابلیت اطمینان
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده برق .گروه مطالعات سیستم ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استخراج اصلاعات حوادث شبکه انتقال و فوق توزیع برق فارس و پیاده سازی آن در کامپیوتر (گزارش مرحله ۵)
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده برق ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3