کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌ - ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍اودان‍ه‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین و رویه دادرسی کیفری و قوانین مربوط به دیوان کیفر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی :کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره با تمام اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مجازات اسلامی جلد دوم
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نشر آبتین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء کیفری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران انتشارات فردوسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فهرست عناوین و قوانین و مقررات ۱۳۶۲-۱۲۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین جزائی : کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش و غیره و با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل تمامی قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و .... با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴۳۱۳۷۷‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با توضیح و تفسیر مواد بر مبنای آراء وحدت رویه و شعب دیوان عالی کشورو نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و نظرات علمای حقوق
کشاورز، بهمن ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ک۵‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ی۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست الفبایی عناوین کیفری و حقوقی
موسوی ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۴۶۴‬,‭‌ج۴‌م۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭ز۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3