کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌- ۱۹۴۵- لآلآلآلآ
ت‍ه‍دی‍د
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍ای‌، ج‍وزف‌ اس‌.، ۱۹۳۷ - م‌
ن‍ای‌، ج‍وزف‌ اس‌.
دی‍ک‍س‍ون‌، ان‌
ف‍ع‍ال‌، اح‍م‍د
ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ن‍ش‍ر س‍ی‍م‍رغ‌
ح‍روف‍ی‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍د
ال‍ب‍رز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت زن :موثرترین شگردهای قاطعیت
دیکسون ، ان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۷۱‬,‭د۹،‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جابجایی در قدرت :دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم
تافلر، الوین ؛  تهران نشر سیمرغ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭‌ت۲،‌ج۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های سیاسی
فعال ، احمد ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینده ی قدرت
نای ، جوزف اس . ؛  تهران حروفیه ، موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۰‬,‭‌ن۲۵آ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آینده ی قدرت
نای ، جوزف اس .، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران حروفیه ، موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۰‬,‭‌ن۲۵آ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات قدرت ملی شاخص ها و ابعاد
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۶۳۷۴‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک