کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ زم‍ان‌
س‍اخ‍ت‌ ول‍ت‍اژ
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌
پ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ورب‍وژن‍رات‍ور
ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ازه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍رن‍ی‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
ح‍ق‍ی‌ ف‍ام‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا
اوک‍ات‍ی‌ ص‍ادق‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ام‍ل‌، ح‍م‍ی‍د
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)
دان‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ائ‍م‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو . ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیم پیچی ماشینهای الکتریکی :شامل :شناخت انواع سیم پیچیهای ماشینهای جریان متناوب و مستقیم طرح و محاسبه سنم پیچی موتور القا-طرح و محاسبه -ترانسفورماتور
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش   ، [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ل۵،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه پایداری دینامیکی و تنظیم P.S.S. نیروگاه حرارتی بندر عباس
پرنیانی ، مصطفی ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
لسانی ، حمید ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌م۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
محاسبه زمان مرده در بازبست خطوط انتقال نیرو
لسانی ، حمید ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: م‌-۲۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح و ساخت ولتاژ رگولاتور دیجیتالی برای ژنراتورهای سنکرون
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۴۰۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بکارگیری بهینه پایدارساز در شبکه قدرت ایران
اوکاتی صادق ، محمود ؛  مرکز تحقیقات نیرو . بخش برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۴۱۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی
لسانی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰،/آ۱،‌ل۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی
لسانی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰۱آ‬,‭،‌ل۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی
لسانی ، حمید ؛  تهران موسسه انتشارات قائم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ل۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی و مهندسی انگلیسی به فارسی ( مصور، تشریحی )
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ل۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
تنظیم پایدار ساز نیروگاه بندر عباس
لسانی ، حمید%پرنیانی ، مصطفی ؛  تهران ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
تنظیم پایدار سازهای نیروگاه بندرعباس
لسانی ، حمید%پرنیانی ، مصطفی %رنجبر، علیمحمد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه سیستم های انتقال شش فاز و سه فاز
کامل ، حمید%لسانی ، حمید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
جایابی بهینه پایدار ساز سیستم قدرت در ایران
اوکاتی صادق ، محمود%لسانی ، حمید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
تنشهای محور توربوژنراتورها ناشی از هارمونیک های حاصله ازHVDC
حقی فام ، محمود رضا%لسانی ، حمید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک