کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د، ۱۹۳۳ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای بازیابی اطلاعات :ویژگیها، آزمون و ارزیابی
لنکستر، فردریک ویلفرید ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام های بازیابی اطلاعات :ویژگیها، آزمون و ارزیابی
لنکستر، فردریک ویلفرید ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک