کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌
 
پدیدآور:
م‍ارس‍دن‌ ، ج‍رال‍د ای‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب برداری
مارسدن ، جرالد ای ؛  تهران مؤسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌م۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک