کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍الان‌، ت‍ی‌ ی‍ری‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی
مالان ، تی یری ؛  تهران مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک