کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍ن‍ام‌ ، ج‍م‍ال‌
ث‍اب‍ت‌ م‍رزوق‍ی‌، اس‍ح‍ق‌
ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌،۱۹۴۳-
ف‍رش‍ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر،- ۱۳۵۶
ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد،۱۳۲۷-
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‌
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌
م‍ک‌ف‍رس‍ون‌، ج‍ورج‌، ۱۹۲۱-
م‍ک‌لارن‌ ، پ‍ی‌ .ج‍ی‌
ن‍اص‍ر ، س‍ی‍د ا
ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‍ز
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد
ن‍اگ‍رات‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
س‍ن‌، پ‍ارش‌ چ‍ان‍درا
ب‍ی‍م‌ب‍ه‍را، پ‍ی‌.اس‌.
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
گ‍س‍ت‍ر
دم‍اون‍د
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
س‍ن‍ج‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‌ ای‍ران‌
ن‍ه‍ر دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍ائ‍م‌
آراد ک‍ت‍اب‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، ؛ ت‍ب‍ری‍ز، ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ وف‍ن‌
ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت
ال هاواری ، محمد ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی Electric Machinery
جرالد، فیتز ؛  مشهد نشر نما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ج۴‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل ماشینهای الکتریکی و الکترومکانیک
ناصر ، سید ا ؛  تهران گستر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی و کاربرد الکترونیک قدرت در کنترل آنها
مک لارن ، پی .جی ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌م۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی
ثابت مرزوقی ، اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ث۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اولین مجموعه نقشه سیم پیحی عملی آرمیحر دستگاههای مخةلف صنعتی و خانگی
اصنام ، جمال ؛  تبریز مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی :تحلیل ، بهره برداری ، کنترل
سن ، پارش چاندرا ؛  تهران نشر بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
بیم بهرا، پی .اس . ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ب۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه درس و حل مسائل ماشینهای الکتریکی
ناگرات ؛  تهران دانش وفن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ن۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
لسانی ، حمید ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌م۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ، جورج ، ۱۹۲۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
فیتس جرالد، آرتور یوجین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( جلد ششم - ماشین های مخصوص )
عابدی ، مهرداد ؛  تهران نهر دانش   ، -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
عابدی ، مهرداد،۱۳۲۷- ؛  تهران نهر دانش   ، -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
عابدی ، مهرداد،۱۳۲۷- ؛  تهران نهر دانش   ، -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل ماشینهای الکتریکی :تحلیل ، بهره برداری ، کنترل ( مسائل دروس ماشین ۱ و۲ ) تالیف دکتر پ - س - سن :حل مسائل
فرشباف ، جعفر،- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] کتاب ایرانیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ماشینهای الکتریکی :سنکرون ، آسنکرون ، دائم
مطلبی ، علی ؛  [تهران ] دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۳۳۱‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان متناوب
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان مستقیم DC
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل ماشین های الکتریکی
چپمن ، استیون ج ؛  تهران آراد کتاب ، امید انقلاب ، ؛ تبریز، کهکشان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲،‌م۲۲۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2