کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ت‍ن‍اوب‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌ - طراح‍ی‌ م‍وت‍ور ج‍ری‍ان‌ م‍ت‍ن‍اوب‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍ف‍ر
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
چ‍اپ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ف‍ن‌ ج‌
ق‍ص‍ب‍ه‌ای‌، ک‍اوس‌
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ج‍ان‍گ‌، اچ‌.س‍ی‌.ج‍ی‌.دو
ف‍رش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ان‍واری‌
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍م‍ی‌ م‍س‍ک‍و
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ام‍ان‍وئ‍ل‌ ، پ‍رای‍س‍ل‍ز
م‍ی‍رع‍م‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
[ب‍ی‌ ن‍ا]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ان‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌، م‍رک‍ز م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر- پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ( بخش دوم )
سلمون ، ج .ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعمیرات و نگهداری
تهران بانک صنعت و معدن ، مرکز مهندسی صنایع ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ت۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل انرژی الکترومکانیکی ( ماشینهای الکتریکی )
گیوی ، حسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌گ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی ، الکترومغناطیس
انواری ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
امانوئل ، پرایسلز ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماشینها و محرکه های الکتریکی
فرشچی ، علی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۴،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
انواری ؛  دانشگاه امیر کبیر- پلی تکنیک   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۸۲،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
چاپمن ، استفن ج ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۲‌چ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق در چین :گزارش هیئت اعزامی وزارت نیرو
شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد دولتی اتحاد شوروی ماشینهای الکتریکی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی سنکرونیک سه فاز
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی ۱ و ترانسفورماتورها
شماره راهنما: گ‌-۴۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها
قصبه ای ، کاوس ؛  [تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی قسمت دوم ترانسفورماتورها
میرعمادی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر- پلی تکنیک   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۸۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی در(معادن معادن آهن گل گهر و مس سرچشمه )
وزارت نیرو .امور برق .طرح وبرنامه برق .دفتر مطالعات بارو انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد مهارت و استاندارد آموزش در مشاغل تکنیسین درجه ۲ فشار قوی
موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
ماشینهای الکتریکی :مشخصات فنی کلی ضروری
انتشارات رسمی مسکو ؛  شوروی ۱۳۶۰
شماره راهنما: اس‌-۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی (۲ )ترانسفورماتورها
[تهران ] [بی نا]   ، [؟۱۳۴]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتور جریان متناوب
جانگ ، اچ .سی .جی .دو ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۱‬,‭‌ج۲ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی قسمت دوم ترانسفورماتورها
میرعمادی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر- پلی تکنیک   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2