کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رداری‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ ) --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌خ‍رازی‌، م‍ح‍م‍دم‍س‍ع‍ود
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
اب‍ذری‌،م‍ن‍ص‍ور
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍ی‍زان‌
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
ص‍اب‍ری‍ون‌، ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ثبتی جامع قوانین و تصویبنامه ها و آئیننامه های راجع به ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقررات ثبتی بانضمام مقررات تملک آپارتمانها و ثبت کشتیها و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور اموال
امینی ، کاظم ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۰‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال ۱۳۶۷ شامل :آرای شعب دیوان عالی کشور...
ابذری ،منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭‌ح۵‌ق۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
شمس ، عبدالحمید ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۵۵۵‬,‭‌ش۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۴‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستاجر
علیزاده خرازی ، محمدمسعود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭‌ع۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها
میرزایی ، علیرضا ؛  تهران صابریون ، بهنامی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۶۹۲/۵۶‬,‭آ۵‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک