کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‌ ت‍رک‌، م‍ح‍م‍د
آخ‍ون‍دی‌ ، اح‍م‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ . ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
دی‍دار
س‍خ‍ن‍وران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ ؛ ن‍گ‍اره‌ آف‍ت‍اب‌
ش‍ای‍ورد
ج‍اودان‍ه‌،ج‍ن‍گ‍ل‌
م‍ح‍ق‍ق‌
ن‍س‍ی‍م‌دان‍ش‌ ک‍ه‍ن‌
ک‍م‍الان‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ ، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همراه با قسمتی از قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین مالیات پردازی
بیات ترک ، محمد ؛  مشهد محقق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۵۰‬,‭‌ب۲آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرایی آن بخشنامه ها و آرای ورای عالی ...
تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی ؛ نگاره آفتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض جدول استهلاک و آئین نامه تحریر دفاتر مفاد مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل گزیده آیین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرایی آن بخشنامه ها و آرای ورای عالی ...
تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات بهمن ماه ۱۳۸۰ و مفاد مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۱)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر آیین نامه ها،...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم
تهران اندیشه عصر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۱۳۷۸۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات بهمن ماه ۱۳۸۰ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۶)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مالیات بر ارزش افزوده
bتلفن ناشر :66961622-669616۴-1 ۰۹۱۲۱۲۰۷۳۵۰,نمابر ناشر , ;66414478آدرس ناشر :خ انقلاب - خ فخررازی - کوچه بنفشه - پلاک - 2 واحد4 ، تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۷۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ق۱۳۸۹۹ .‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه ( مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون مالیات بر ارزش افزوده جدول استهلاکات و آیین نامه تحریر دفاتر بخشنامه ها و آرای مهم شورایعالی مالیاتی ، مفاد مالیاتی قانون بودجه ۸۸ و۸۹و ۹۰و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و موارد مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با پول شویی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی ( شامل ۲۰۰ نکته راهبردی )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جاودانه ،جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کشور در حوزه مالی
تهران نسیم دانش کهن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم
آخوندی ، احمد ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتی ۱۳۹۴
تهران شایورد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2