کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‌ ت‍رک‌، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ . ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
دی‍دار
ال‍وف‍اء
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ ؛ ن‍گ‍اره‌ آف‍ت‍اب‌
۱-۱
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ح‍ق‍ق‌
ک‍م‍الان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر دی‍دار
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات )
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران الوفاء   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم :ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون محاسبات عمومی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  ۱-۱   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتی مستقیم
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی " مستقیم و غیر مستقیم " شامل :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و .... آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ ، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همراه با قسمتی از قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آئین مالیات پردازی
بیات ترک ، محمد ؛  مشهد محقق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۵۰‬,‭‌ب۲آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرایی آن بخشنامه ها و آرای ورای عالی ...
تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی ؛ نگاره آفتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض جدول استهلاک و آئین نامه تحریر دفاتر مفاد مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل گزیده آیین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرایی آن بخشنامه ها و آرای ورای عالی ...
تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات بهمن ماه ۱۳۸۰ و مفاد مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۱)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم ، مشتمل برآیین نامه ها،...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر آیین نامه ها،...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم
تهران اندیشه عصر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۱۳۷۸۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای مالیاتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸،۱۳۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3