کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ان‍ح‍ص‍ار م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌۱۹۵۶
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۰
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
اس‍ت‍وور، ت‍رزا، ۱۹۵۹ - م‌
وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
ن‍ال‍ز، آرت‌
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
BF
م‍ارم‍ل‌،ای‍ل‍ی‍ن‌
ه‍ب‍ری‍ک‍ن‌، ج‍و
دی‍رلاو،دی‌
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار: ن‍ص‌
س‍ی‍ن‍ات‍ص‍وی‍ر: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍ص‌
ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌ : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
آذرخ‍ش‌
س‍ائ‍س‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
واح‍د ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۹۷ در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ Microsoft Project مایکروسافت پروجکت ( ]کنترل پروژه )تحت 98 وWindows 95
نالز، آرت ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اکسس ۹۷
ویسکاس ، جان ؛  تهران دانش نگار: نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۲و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Microsoft Project 2000 میکروسافت پروجکت ۲۰۰۰]
پیرون ، تیم ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی [ Access 97 اکسس ۹۷]
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک (P3)
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسی اکسس ۹۷
نورتون ، پیتر ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Access 2000 اکسس ۲۰۰۰]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار به شیوه بیل گیتز (همراه با ۱۰ رمز موفقیت ثروتمندترین مرد جهان )
دیرلاو،دی ؛  تهران انسیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسس ۲۰۰۲ در کوتاه مدت
هبریکن ، جو ؛  تهران سائسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کنترل پروژه ۲۰۰۰ میکرو سافت
مارمل ،ایلین ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Project 2002 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۲]
چتفیلد، کارل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
بیل گیتس
تهران واحد تکنولوژی آموزشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 58 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Microsoft project 2003 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۳]
استوور، ترزا، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران سیناتصویر: کانون نشرعلوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Access 2003 اکسس ۲۰۰۳]
ویسکاس ، جان ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲و۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرم ، گزارش و پرس و جو در[ Access اکسس ]
مک فدریز، پل ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۷۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Microsoft project 2007
BF ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌خ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Access ۲۰۰۷
ومپن ، فیث ؛  تهران عابد، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭آ۸و۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2