کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍دل‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
م‍ب‍دل‌ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ه‍رم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍ن‍ز، و.م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
خ‍وش‌ گ‍ف‍ت‍ارپ‍س‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ی‍س‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ارو
اس‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۶۱-
ک‍رن‌ ، دون‍ال‍د
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دک‍ت‍ر م‍ق‍ص‍ودی‌
دی‍ب‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ رادی‍ات‍ور ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی فشرده
کینز، و.م ؛  تهران شرکت رادیاتور ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی Heat exchanger design
کهرم ، محسن ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبادله کنهای فشرده گرما
کیس ، ویلیام مارو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی ( انتقال حرارت فرآیندها)
کرن ، دونالد ؛  تهران دیبا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیکل دو مداره نیروگاه زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبادلهای حرارتی
خوش گفتارپسیخانی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌خ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبدل های حرارتی پوسته و لوله
اسدی ، علی اکبر، ۱۳۶۱- ؛  تهران انتشارات دکتر مقصودی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبدل های حرارتی پوسته و لوله
تهران انتشارات دکتر مقصودی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 572 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
حسینی ، سیدحسین ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ح۵‌ت۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک