کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‌داری‌ ش‍ه‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
ام‍وال‌ دول‍ت‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍وراه‍ای‌ ش‍ه‍ر -- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ش‍ه‍رداری‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آم‍وزگ‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ق‍ی‍ه‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌، ۱۳۴۵-
م‍دن‍ی‌ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌، ۱۳۳۰-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌، ۱۳۳۰-
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
پ‍ورج‍ع‍ف‍ر،آزادی‌،۱۳۶۱-
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ی‍دال‍ه‌
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ،ع‍ارف‍ه‌
اس‍لام‍ی‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ج‍د
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های کاربردی خصوصی سازی
سازمان ملل متحد .گروه پژوهشی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲۸۵‬,‭‌س۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار بانضمام قانون بیمه بیکاری ، آئین نامه ها و فهرست موضوعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح و تفصیل قوانین و مقررات اموال دولتی با آخرین اصلاحات
حبیبی ، یداله ؛  تهران مجتمع علمی فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۰/۵‬,‭‌ح۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲/۶/۲ به انضمام مقررات برات ، سفته و چک از قانون تجارت قوانین ،...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه بانضمام قانون بیمه ، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قوانین مربوطه
مدنی کرمانی ، عارفه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭‌م۴‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های کاربردی خصوصی سازی ( :بانضمام قوانین و مقررات ایران )
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۶‬,‭‌ف۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۲آ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی مجد انگلیسی - فارسی
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌ف۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و قوانین معاملات دولتی
حبیبی ، یدالله ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۰/۵‬,‭‌ح۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجد   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭۳۵/‌م۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های کاربردی خصوصی سازی ( :بانضمام قوانین و مقررات ایران )
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۶‬,‭‌ف۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
بانک اطلاعات حقوقی
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ام‍ان‍ت‌ دائ‍م‌ دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی
مدنی کرمانی ،عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،
شماره راهنما: ‭HMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر
آموزگار، مرتضی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۰۰/۵‬,‭آ۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و قوانین معاملات دولتی
حبیبی ، یدالله ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ح۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام کیفری
مدنی کرمانی ، عارفه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازمان بین المللی کار
پورجعفر،آزادی ،۱۳۶۱- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۸۰۱‬,‭‌پ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری
تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۲‬,‭آ۱۳۸۸۸۲ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالکیتهای فکری (مالکیت صنعتی - مالکیت ادبی و هنری ) ...
اسلامی ، شیرزاد، ۱۳۴۹- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق روابط شورا و شهرداری
فقیه لاریجانی ، فرهنگ ، ۱۳۴۵- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭JS‬,‭۷۴۶۵‬,‭‌ف۷‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3