کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ج‍زئ‍ی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌
ت‍ل‍ف‍ات‌ ع‍ای‍ق‍ی‌
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ،ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی فشار قوی الکتریکی
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته
محسنی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی پروژه
اکبری ، اصغر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
آزمایشگاه فشار قوی الکتریکی دانشگاه فنی دانشگاه تهران ( قسمت دوم )
محسنی ، حسین ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
آزمایشگاه فشار قوی الکتریکی دانشکده فنی دانشگاه تهران (قسمت اول )
محسنی ، حسین ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
بررسی چند حادثه در ترانسفورماتورهای قدرت
محسنی ،حسین ؛ 
شماره راهنما: 200 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مراحل اجرای چهارم تا ششم پروژه :اندازه گیری و بازشناسی تخلیه جزئی در تجهیزات فشار قوی
تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران ،انستیتو الکترونیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۹۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله ششم پروژه تخلیه جزئی
تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران ،انستیتو الکترونیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۹۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
آزمایش عایقی ترانسفورماتورها در محل نصب بهد منظور افزایش قابلیت اطمینان آنها
محسنی ،حسین ؛ 
شماره راهنما: 200 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک