کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍خ‍اب‍رات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌ ب‍رق‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
م‍ب‍دل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌
ب‍رق‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍وره‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - خ‍طوط
م‍خ‍اب‍رات‌
 
پدیدآور:
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ارل‍س‍ون‌ ، آ .ب‌
خ‍دائ‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ک‍ام‍ن‌، ادوارد
ج‍م‌ زاد، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
گ‍ری‍ن‌، دی‌ .س‍ی‌
وای‍ت‌، روب‍رت‌ اف‌
ک‍م‍ال‍ی‌ م‍ع‍اون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ری‍م‍ن‌، راج‍رل‌
رض‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
ن‍ح‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍خ‍اب‍رات‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
۱-۱
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍روش‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍ی‍ن‌ طوس‍ی‌.دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیگنالها و سیستم هاintroduction to signals and systems
کامن ، ادوارد ؛  مشهد سینما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ارتباطات دور
فریمن ، راجرل ؛  تهران نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خطوط انتقال و موج برها
کمالی معاونی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ک۸‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی
کارلسون ، آ .ب ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۴‬,‭‌ک۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های انتقال مخابراتی
رضائی ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۶‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع و کامل الکترونیک - برق - ارتباطات :انگلیسی - فارسی
تهران شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی در مورد کامپیوتر دیسپاچینگ توانیر
جم زاد، منصور ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ج۸،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملی مهندسی میکروویو
وایت ، روبرت اف ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای انتقال در مخابرات
گرین ، دی .سی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌گ۴،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی Telettra
خدائی ، فریده ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌خ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای تله متری ، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی
شاهی ، محمود ؛  ۳۷۲۳ ۱-۱   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌س۲،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی برق - الکترونیک - مخابرات
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، ۲۲-۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷
کنفرانس مهندسی برق ایران (ششمین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالین طوسی .دانشکده مهندسی برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیسپاچینگ و مخابرات
خزاعی ، محمدجواد ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبادی مهندسی مخابرات و ارتباطات :قسمت اول
نحوی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: گ‌-۵۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی طرح جامع آزمایشگاههای بخش مخابرات
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو. بخش مخابرات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۹۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت مبدلهای استاندارد باس صنعتی RS -485 دستور کار۲۶
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع محیطهای مخابراتی و اتوماسیون شبکه توزیع برق
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی مقدماتی نیازهای اتوماسیون شبکه توزیع برق
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شکل بندی شبکه ارتباطی و پروتکلها دراتوماسیون توزیع برق دستورکار۱۷
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5