کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍خ‍اب‍رات‌ - خ‍طوط
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌ ب‍رق‌
ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌
ح‍ری‍م‍ه‍ای‌ درج‍ه‌ ی‍ک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - خ‍طوط
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍خ‍اب‍رات‌
CLPطراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌
ع‍وام‍ل‌
 
پدیدآور:
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
گ‍ری‍ن‌، دی‌ .س‍ی‌
رض‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
س‍روش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو چ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های انتقال مخابراتی
رضائی ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۶‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای انتقال در مخابرات
گرین ، دی .سی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌گ۴،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیسپاچینگ و مخابرات
خزاعی ، محمدجواد ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع محیطهای مخابراتی و اتوماسیون شبکه توزیع برق
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نمونه های سیستم اتوماسیون توزیع برق در کشورهای مختلف گزارش مرحله چهارم پروژه دستورکار۱۷
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مخابرات ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل اعمال تخفیف برای حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی برق
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر) ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست عوامل مورد استفاده در تجزیه ردیفهای فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال نیرو رسته برق و مخابرات
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال نیرو رشته برق و مخابرات
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجزیه ردیفهای فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال نیرو رسته برق ومخابرات سال ۱۳۸۰
شرکت توانیر .معاونت و تکنولوژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان استفاده از PLC روی خطوط ۶۳ و ۲۰ کیلولت
تهران مرکز تحقیقات نیرو چ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخصه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و تعیین نیازهای فنی و تکنولوژی صنعت برق در چهار شاخه تولید، انتقال ، توزیع و سیستم های کنترل ، دیسپاچینگ و مخابرات
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک