کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍ی‌.اس‍پ‍ای‍س‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍ی‌ .اس‍پ‍ای‍س‌
پ‍روت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍درا، آدل‌ اس‌
ه‍ورووی‍ت‍ز، پ‍ل‌Hlorowitz, Paul
ه‍رن‍ی‍ت‍ر، م‍ارک‌
ص‍درا، ع‍ادل‌
آل‍ک‍س‍ی‌، ج‍روم‌ ای‌
لام‍ی‌ ، راب‍رت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
ب‍ل‌، دی‍وی‍د.آ
ن‍ی‍م‍ن‌، دون‍ال‍د، ۱۹۳۹-
م‍ک‌ ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد.ج‌
ن‍ی‍م‍ن‌، دون‍ال‍د، ۱۹۳۹ - م‌
ب‍خ‍ت‌آور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر
دان‍ی‍ال‌
ات‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ن‍ص‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکترونیکی پالس
بل ، دیوید.آ ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مک کلاسکی ، ادوارد.ج ؛  تهران انتشارات علمی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدار لامپ الکترونی Electron-tubes circuit design
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۱۷‬,‭‌م۹،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای عملی الکترونیک
آلکسی ، جروم ای ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭آ۷ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۳۰۰[سیصد ]مدار
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ P Spice پی اسپایس ]در محیط ویندوز
لامی ، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گرهی مدار :مجموعه CREI ، خودآموز الکترونیک ۲۷
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های الکترونیک
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
شفیعی ، تقی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۷‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنرالکترونیک
هوروویتز، پل Hlorowitz, Paul ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۱۵‬,‭‌ه۸‌ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای میکروالکترونیک
سدرا، آدل اس ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های الکترونیک
مشهد باغانی   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای میکروالکترونیک
صدرا، عادل ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ص۴‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مدارهای الکترونیکی برای جوانان
بخت آور، محمود، ۱۳۳۱ - ، گردآورنده ؛  تبریز دانیال   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی
نیمن ، دونالد، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ن۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی
نیمن ، دونالد، ۱۹۳۹- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 8 B
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ P spice پی .اسپایس ]
هرنیتر، مارک ؛  تهران سینا تصویر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۶‬,‭‍ه۴ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های الکترونیک :مجموعه جدیدترین طرح ها و مدارهای کاربردی
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Protel DXP پروتل دی .ایکس .پی ]
شرکت پروتل ؛  تهران نگین دانش : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۳‌ش۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2