کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -ن‍رم‌ اف‍زار
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ک‍ازم‍ای‍ر، ل‍ئ‍ون‍ارد
ای‍ر، لاک‍ی‌
م‍ای‍ر، ری‍م‍ون‍د.ار
ت‍ی‍ل‍ور، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ش‍ل‍و
ک‍ون‍ت‍ز، ه‍رول‍د
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
پ‍اس‍ک‍ال‍ه‌، ری‍چ‍اردت‍ن‍د
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ج‍ی‍ن‌،آر.ک‍ی‌
ن‍ی‍ک‍واق‍ب‍ال‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍م‍ت‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ؤل‍ف‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
ص‍داوس‍ی‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
دی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف ونتیجه در بخش دولتی :فن رایزنی در غرب
موریس ، جورج ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتارسازمانی ( :مفاهیم ، نظریه هاو کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت
دسلر، گاری ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید و عملیات
مایر، ریموند.ار ؛  تهران دی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات مدیریت تصمیم گیری عقلایی
نیکواقبال ، علی اکبر ؛  تهران مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ن۹‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل تولید عملی
ایر، لاکی ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مدیریت ناپذیر :مدیریت سازمانهای تحقیقاتی
جین ،آر.کی ؛  تهران مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر مدیریت ژاپن
پاسکاله ، ریچاردتند ؛  تهران صداوسیما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴۲‬,‭‌پ۲-‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و سازمان : از دیوانسالاری تا ویژه سالاری
تهران مؤلف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین مدیریت :مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای میکروسافت پراجکت تحت ویندوز ۹۵ و۹۸
تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کونتز، هرولد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت علمی
تیلور، فردریک ویشلو ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کازمایر، لئونارد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷۴‬,‭‌ح۵‌ش۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9