کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌
زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌
ک‍اه‍ش‌ خ‍ام‍وش‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
طوس‍ی‌
ع‍ل‍م‍داری‌، ش‍ه‍رام‌
وی‍ن‍ت‍ر، م‍ات‍ی‍اس‌
ع‍ی‍س‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
س‍پ‍ری‌، ف‍رام‍رز
خ‍ال‍د ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
دان‍ش‌ ارم‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ح‍م‍ی‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍ه‍رداری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍ت‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د م‍ازن‍دران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران
وینتر، ماتیاس ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بحران زمین لرزه در صنعت برق و تعیین فعالیت ها و مشخصه های مورد نیاز
مرکز تحقیقات نیرو،بخش سازه های صنعتی ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت و تخصیص منابع در موقعیت های بحرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
عیسایی ، محمد تقی ؛ 
شماره راهنما: ج‌.۱،۱۳۸۳،۸۷ک‌/۲۹،HD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بحران و آماده سازی نیروی انسانی برای شرایط اضطراری ( جزوه آموزسی )
طوسی ؛  تهران موسسه بهسازی صنایع   ،
شماره راهنما: گ‌-۲/۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
مدیریت بحران - مستند آموزشی
تهران مرکز توسعه آموزشی   ،
شماره راهنما: 188 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
ایمنی در برابر زلزله
تهران شهرداریهای کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 191 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران :اداره کردن فشارهای خارجی :راهکارهایی برای پیشگیری از مصایب صنفی
وینتر، ماتیاس ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
وظایف مدیریت FUNCTION OF MANAGEMENT -
تهران دانش ارم   ، ۸۵
شماره راهنما: 60 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بحران زمین لرزه در شرکت برق منطقه ای یزد بررسی اثرات زمین لرزه بر تاسیسات پست های انتقال برق یزد شناسایی نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارها
رضائی ، علی ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و مطالات اولیه به منظور کاهش خاموشی و پیشگیری از بروز خاموشی های گسترده ( BLACKOUT)
شرکت توانیر ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۲۵/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روابط عمومی و مدیریت بحران
خالد نژاد، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بحران زمین لرزه در صنعت برق و تعیین فعالیت ها و مشخصه های مورد نیاز؛T1
مرکز تحقیقات نیرو،بخش سازه های صنعتی ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین الگوی مناسب مدیریت بحران با توجه به ساختار تشکیلاتی صنعت برق ؛T2
مرکز تحقیقات نیرو،بخش سازه های صنعتی ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بکارگیری عملی برنامه های تدوین شده در منطقه برق دماوند؛T3
مرکز تحقیقات نیرو،بخش سازه های صنعتی ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روابط عمومی بحران
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ( دومین :۱۳۸۵ : تهران ) ؛  تهران انتشارات دنیای تغذیه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران
علمداری ، شهرام ؛  تهران بوستان حمید   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ع۷۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران
تهران موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۵۱/۲‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار
اصفهان علم آفرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ف‍لا۴۶۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2