کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍اه‍ش‌ ب‍ار
ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍اه‍ش‌ ب‍ار
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودزاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
پ‍ل‌، س‍م‍پ‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۰-
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍ت‍ل‍ن‍د، ای‍ان‌
ه‍ری‍س‌، روب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
[ت‍وان‍ی‍ر]
[س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ان‍س‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
رون‍اس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی شبکه ای
هریس ، روبرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران
میرحسینی ، مهدی ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌م۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه
پل ، سمپوئل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌پ۸‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات انجام شده وپروژه های دراز مدت معاونت منابع اطلاعات مدیریت
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دگرگونی درنقش سازمانهای تحقیق و توسعه دولتی
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و مدیریت
حسن زاده ، حسین ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران
[تهران ] [توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق سه ماهه چهارم سال ۷۹
وزارت نیرو-توانیر، معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  تهران سازمان توانیر   ، بی تا
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی و شاخصهای ارزشیابی سطح ۱
وزارت نیرو .شرکتهای توزیع برق ؛  مشهد وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۷۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق سه ماهه سوم سال ۷۹
شرکت توانیر .معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق در صنایع بزرگ خوزستان در حداکثر بار سال ۱۳۷۵
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۵/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار سال ۱۳۷۶
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار۱۳۷۷
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک ( ۱)
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی کار موفق در یک هفته =Bsiness Plans
میتلند، ایان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۹ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا
محمودزاده ، ابراهیم ؛  تهران انسیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6