کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۱-
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
آلادپ‍وش‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ان‍ت‍ان‍ا،پ‍ات‍ری‍ک‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ون‍وس‌، داور
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
م‍ان‍ت‍ان‍ا، پ‍ات‍ری‍ک‌
ف‍رن‍ج‌ ، درک‌
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۲-
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ورف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ای‍م‍ان‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ام‍ی‌ پ‍روژه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ای‍ران‌
ت‍رم‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
مانتانا،پاتریک ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ، امور مالی و حسابداری ، اقتصاد ... انگلیسی -فارسی ؛ فارسی -انگلیسی Dictionary of management
فرنج ، درک ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت انگلیسی -فارسی
مانتانا، پاتریک ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌م۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مدیریت کیفیت انگلیسی -فارسی شامل (: واژه ها و اصطلاحات مدیریت کیفیت ISO 9000 مدیریت ، بهره وری ،توسعه منابع انسانی ،آموزشهای فنی و حرفه ای )
سلیمانی ،مسعود ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونوسازی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌س۸و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت و بازرگانی انگلیسی - فارسی
راسترو، محمد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭ر۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت (۵)
ونوس ، داور ؛  تهران انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت (۶ ")مقدمه ای بررفتارسازمانی "
ونوس ، داور ؛  تهران انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۹ز۲۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانش مدیریت پروژه (تخصصی - کاربردی )
آلادپوش ، حمید ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی پروژه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی -فارسی ، انگلیسی )شامل
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
(منیحمنت :سلکشن آو تکستس کامپریهنشن ...)
استونر، جیمز آرتورفینچ ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳=۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سئوالات آزمون های مدیریت MBA ،...حاوی متون تخصصی مدیریت ...
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت تمرین های درک مطلب (GMAT)
ونوس ، داور، ۱۳۲۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی :مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی ( به همراه ۲۸۵ تست بازاریابی )
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ب۱۷و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت
فرهنگی ، علی اکبر، ۱۳۲۱- ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ف۴۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری نوروش
نوروش ، ایرج ؛  تهران ایمان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ن۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک