کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‌ - ام‍ری‍ک‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
ژاپ‍ن‌ -ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌-م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- آس‍ی‍ا -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا -- ژاپ‍ن‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ل‍ران‍ک‌ ،پ‍ل‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
اج‍لاس‌ ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌( ۱۹۹۶م‌ .=۱۳۷۵ : ت‍وک‍ی‍و)
س‍وزوک‍ی‌، ه‍اج‍ی‍م‌، ۱۹۲۷-
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
س‍اس‍اک‍ی‌ ، ن‍ائ‍وت‍و
م‍اج‍دی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
س‍وی‍ی‌ -ل‍ون‌،وان‌
ای‍ن‍وه‍ارا، ه‍ی‍دی‍و
ل‍ون‍اک‍ا، ای‍ک‍وج‍ی‍رو
ی‍وش‍ی‍م‍وری‌، م‍اس‍ارو
ش‍وک‌ ،راب‍رت‌ ال‌
ن‍ون‍اک‍ا، ای‍ک‍وج‍ی‍رو
درداری‌،ن‍وروز
 
ناشر:
س‍م‍اء ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ک‍ر روز
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
ش‍ب‍اوی‍ز
ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
رس‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو ام‍ور ب‍رق‌، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مؤسسات اقتصادی ژاپن
یوشیموری ، ماسارو ؛  تهران انتشارت وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ی۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرورش منابع انسانی در شرکتهای ژاپنی
اینوهارا، هیدیو ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۲‬,‭ژ۲،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
درداری ،نوروز ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی :پیشرفت مستمر دوایرکنترل کیفیت درصنایع ژاپن
لیلرانک ،پل ؛  تهران انتشارات فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در ژاپن : ایجاد مزیتهای رقابتی
سویی -لون ،وان ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران با همکاری نشر بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۳‬,‭و۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی ( کایزن )عملی
سوزوکی ، هاجیم ، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌س۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هوندا:داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی درامریکا
شوک ،رابرت ال ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات
وزارت نیرو ؛  [بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش دوره آموزشی مدیریت نیروی برق برگزار شده در موسسه جایکا ژاپن
ماجدی نیا، عبدالامیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت در رابطه با دوره مدیریت برق در ژاپن از تاریخ ۱۱ شهریور الی ۱ آبانماه ۷۵
تهران وزارت نیرو امور برق ، دفتر فنی برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش دوره آموزشی مدیریت نیروی برق برگزار شده در موسسه جایکا ژاپن
۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۵۰۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام شده برق در شرکت های برق منطقه ای و ارائه راهکارهای بهبود
سلیمیان ، علی ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)
شماره راهنما: پ‌-۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
همکاری کارگر - کارفرما
اجلاس عالی سازمان بهره وری آسیایی ( ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵ : توکیو) ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۶۰‬,‭آ۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین
نوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین :چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری را محقق می سازند
لوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین :چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری را محقق می سازند
نوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک