کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍رژی‌۰-م‍ن‍اب‍ع‌- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، اس‍ت‍ی‍و
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ک‍لارک‌، اس‍ت‍ی‍و، ۱۹۵۰ - م‌
ب‍ه‍ک‍ی‍ش‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر ار
پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و، ج‍وزف‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ولاد اه‍واز
آت‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌،ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴۱۳‬,‭‌ع۲‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یک دوره کامل آموزش کاربردی مدیریت
بیتل ، لستر ار ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۹‌ی۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی تجربیات مدیریت در صنعت آب و برق
جعفری مقدم ، سعید ؛  کرج موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ج۷‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خصوصی سازی
پروکوپنکو، جوزف ؛  تهران آتنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۰‬,‭‌ف۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعدیل اقتصادی و نیازهای مدیریتی
بهکیش ، محمدمهدی ؛  تهران شرکت صنایع فولاد اهواز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ب۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی رهیافتی جامع
کلارک ، استیو، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰۲۱۳‬,‭‌ک۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
کلارک ، استیو، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰۲۱۳‬,‭‌ک۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
کلارک ، استیو ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۳‬,‭‌ک۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک