کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ذاک‍رات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍رک‍ات‌ ب‍دن‌
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ذاک‍ره‌
گ‍زارش‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
م‍ذاک‍رات‌
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ف‍ل‍م‍ی‍ن‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر رون‍ال‍د
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍اگ‍ل‍ی‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ف‍ورس‍ی‍ت‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ب‍گ‍ل‍ی‌، ف‍ی‍ل‌،
ه‍ری‍س‌، چ‍ارل‍ز ادی‍س‍ن‌
دون‍ال‍دس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ س‍ی‌.
ب‍ن‍ول‍ی‌ ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
ی‍س‍اول‍ی‌
آون‍د دان‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ن‍ش‍ر س‍ارگ‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری بین المللی جنبه های میان فرهنگی و روشهای موفقیت آمیز روبه رو شدن با آنهاMS-DOS 5.0 quick reference
سلینکت ، جیمز ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵۴‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مذاکره با اشاره
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی )
هریس ، چارلز ادیسن ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ه۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فن مذاکره موفق در یک هفته
فلمینگ ، پیتر رونالد ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مذاکره
فورسیت ، پاتریک ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مذاکرات در شرکت G.I.E
شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۴۰۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع بندی مذاکرات مدیران ارشد شرکتها( ۱۳۷۰-۱۳۶۹)
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فنون مذاکره
هیندل ، تیم ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‍ه۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مذاکره
بگلی ، فیل ، ؛  تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره For dummies
دونالدسون ، مایکل سی . ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭د۹‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مذاکره
باگلی ، فیلیپ ؛  تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره حرفه ای
بنولی یل ، مایکل ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۷۶‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک