کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ذاک‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ذاک‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ادوک‍س‌، راب‍رت‌
ره‍ن‍ورد، ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ی‍ش‍ر ، راج‍ر
دون‍ال‍دس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ س‍ی‌.
گ‍ل‍دوی‍چ‌ ، دی‍وی‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ وم‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آون‍د دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دای‍ره‌ دان‍ش‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول وفنون مذاکره
فیشر ، راجر ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷۷۴‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتها و فنون کاربردی در مذاکره
مادوکس ، رابرت ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷۷۴‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مذاکرات جلسات گردهمایی های تحلیلی حساب های روش متحدالشکل حسابداری برق
شرکت توانیر .معاونت مالی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۰۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مذاکرات سازمانی
رهنورد، فرج الله ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی ومنابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره For dummies
دونالدسون ، مایکل سی . ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭د۹‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان سازی مذاکره
اسماعیلی شهمیرزادی ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات برد -برد
گلدویچ ، دیوید ؛  تهران دایره دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴‌گ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک